Shromáždění farní obce zvolilo farářem Dušana Hejbala

31. 7. 2018
Shromáždění farní obce zvolilo farářem Dušana Hejbala
Shromáždění farní obce proběhlo v neděli 29. července 2018 od 18.26 do 20.21 h ve farním kostele - rotundě Nalezení sv. Kříže. Hlavním bodem programu byla volba faráře.
 
Po dlouhé diskusi (zejména o volitelnosti faráře staršího 65 let) byl farářem zvolen emeritní biskup Dušan Hejbal (67), a to v tajné volbě 27 hlasy z 36 hlasujících (další kandidát kněz Martin Kováč obdržel 6 hlasů a 3 se zdrželi).
 
Farníci si zvolili svého oblíbeného duchovního pastýře navzdory stanovisku právní komise SkC k volitelnosti faráře, že volba duchovního staršího 65 let farářem není přípustná (a Ústava SkC nepřipouští jiný postup či výjimku). V diskusi zazněly právní argumenty zpochybňující toto stanovisko právní komise, zejména odkaz na ustanovení § 34 Ústavy SkC, v němž podmínka věku není obsažena.
 
Bylo schváleno mj. usnesení: „Shromáždění farní obce ukládá farní radě podat odvolání, pokud by zvoleného faráře biskup odmítl jmenovat.“
 
Shromáždění předsedal Jiří J. Šulc, předseda farní rady.
 
Zápis ze shromáždění je zde.
 
Opakované shromáždění farní obce, svolané podmíněně pro případ neusnášeníschopnosti na neděli 12. srpna 2018, se nekoná!
 
P. S.: Odpověď biskupa a synodní rady na volbu faráře: Biskup Pavel Benedikt Stránský v dopise ze dne 7. srpna 2018 konstatoval, že provedená volba trpí zásadní a neodstranitelnou vadou (farářem byl zvolen duchovní v emeritním věku), a proto má tuto volbu za nulitní. Všechna předchozí rozhodnutí stran jmenování Petra Krohe administrátorem in spiritualibus farnosti zůstávají i nadále v platnosti, neboť volbu nemůže uznat. - Synodní rada projednala dne 11. září 2018 odvolání pražské farnosti proti rozhodnutí biskupa. Synodní rada potvrdila rozhodnutí biskupa a konstatovala, že volba byla nulitní.