Shromáždění farní obce

Datum a čas: 4. 11. 2018 - 18:00

Farní rada svolává shromáždění farní obce na neděli 4. listopadu 2018 od 18 h (po bohoslužbě) ve farním kostele – rotundě Nalezení sv. Kříže, a dále pro případ, že by nebylo usnášeníschopné, svolává opakované shromáždění farní obce na neděli 11. listopadu 2018 od 18 h na témž místě s týmž programem.

Program:   1. Volba farní rady;   2. Finanční záležitosti;   3. Různé.

Volba nové farní rady:  Dvouleté funkční období stávající farní rady končí 27. listopadu 2018, proto je třeba zvolit farní radu novou.

Podrobnosti k volbě farní rady  (včetně způsobu hlášení se kandidátů a průběžně aktualizovaného jmenného seznamu kandidátů)

K bodu 2 -  Finanční záležitosti  pohledávky církve za farností, volba zmocněnce (který bude v koordinaci s kanceláří biskupa dohledávat platby…)  – jedná se zejména o dopis biskupa Pavla B. Stránského z 28.7.2018, jehož projednání odložilo minulé shromáždění farní obce 29. července 2018 na příští farní shromáždění pro nedostatek informací.